Bản chứng nhận

CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ

Phần I: Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

Phần II: Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn

Phần III: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện